Οι Ενότητες Εργασίας για την υλοποίηση του έργου είναι οι ακόλουθες :

ΕΕ1: Κατασκευή Κυψελίδας Καυσίμου PEM

ΕΕ2: Κατασκευή αντιδραστήρα ηλεκτρόλυσης

ΕΕ.3: DC/DC μετατροπέας

ΕΕ.4: Κατασκευή συστήματος αποθήκευσης Η2 σε υδρίδια

ΕΕ.5: Κατασκευή του ολοκληρωμένου συστήματος της συνολικής διεργασίας

ΕΕ.6: Έλεγχος καλής λειτουργίας του ολοκληρωμένου συστήματος

ΕΕ7: Οικονομική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων – Δράσεις προώθησης του παραγόμενου προϊόντος