ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: Solar2HyP

 

Τίτλος (Ελληνικά): Αυτόνομο σύστημα συμπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές «κυψελίδας καυσίμου/ ηλεκτρόλυσης H2O/ αποθήκευσης Η2»

 

Τίτλος (Αγγλικά): Autonomous Combined Heat and Power System from regenerative sources "fuel cell/ H2O electrolyser/ Η2 storage"